Chabad Israeli SV

650.804.5019

1650 Channing Ave., Palo Alto, 94303, CA

©2019 by Chabad Israeli Silicon Valley

תרומתך חשובה ומשמעותית להמשך פעילותינו!

פעילותינו מתקיימת בזכותם של תורמים מהקהילה.

הקופה של ״חב״ד ישראלי״ מתנהלת כגוף עצמאי, ואינה מקבלת תמיכה קבועה מאגודות חיצוניות

 

המעסיק שלך יכפיל את תרומתך, שווה לבדוק!

הרבה חברות מעודדות נתינת צדקה ויכפילו את תרומתם הכספית שלעובדיהם או את שעות התנדבותם

בלינק הבא תוכל לבדוק אם גם המעסיק שלך שותף בתוכנית דומה.

 

Chabad Israeli in the app Store

app 2_edited_edited_edited.jpg
 

אנו מקבלים תרומת רכבים משומשים